Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

Zgłoś awarię

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Oferty Pracy

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu zatrudni osobę na stanowisku:

SPECJALISTY DS. TECHNICZNYCH I PROJEKTOWANIA

Oczekiwania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe II° na kierunku inżynieria środowiska;
 •  uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 •  prawo jazdy kat. B;
 • znajomość środowiska Microsoft Office oraz programów graficznych wspierających prace projektowe (np. AutoCAD, WavinNET),w stopniu umożliwiającym sprawne wykonywanie powierzanych obowiązków;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem;
 • kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność.

Oferujemy możliwość podnoszenia kwalifikacji na zajmowanym stanowisku pracy.

Aplikacje należy przesyłać na adres firmy PWiK sp. z o.o. w Przemyślu ul. Rokitniańska 4 lub składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa

 

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, realizując uchwałę nr 42/04/2019  z dnia 17 kwietnia 2019 r., ogłasza Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Przemyślu

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. w Przemyślu, ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu

 1. Informacje ogólne.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością,
z siedzibą w Przemyślu, ul. Rokitniańskiej 4, jest spółką komunalną, w której całość udziałów posiada Miasto Przemyśl. Spółka spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.).

Przewidywana forma umowy: umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

 1. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
  • posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa będącego członkiem Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub obowiązujących przepisów prawa przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  • legitymuje się co najmniej 5-letnim okresem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczeniem usług na podstawie innej umowy lub wykonywaniem działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • legitymuje się co najmniej 3-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • spełnia inne niż wymienione w lit 1-4 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie podlega określonym ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych lub ustawowym bądź umownym zakazom konkurencji,
  • posiada znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego oraz zasad nadzoru właścicielskiego w szczególności spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje, w zakresie niezbędnym do zajmowania określonej funkcji członka zarządu spółki w szczególności:
   •  doświadczenie wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej,
   • znajomość zagadnień dotyczących działalności przedsiębiorstw związanych z działalnością przedsiębiorstwa o profilu spółki,
   • wykształcenie wyższe,
   • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.
 1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy prace na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

 

 1. Kandydat na Prezesa Zarządu, poza wymogami określonymi w pkt 2 i 3 niniejszego ogłoszenia, powinien mieć wiedzę w zakresie zagadnień ekonomiczno-prawnych i administracyjnych, w tym ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wybranych zagadnień ustawy Prawo Wodne oraz posiadać prawo jazdy kategorii B.

 

 1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
  • CV,
  • kwestionariusz osobowy (wzór załącznik nr 1)
  • list motywacyjny zawierający strategię rozwoju Spółki
  • oświadczenia:
   1. o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki
   2. o nie podleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
   3. o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   5. że nie toczą się przeciwko kandydatowi żadne postępowania karne,
   6. że stan zdrowia kandydata pozwala na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu,
   7. o dopełnieniu lub nie podleganiu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721 ze zm.),
   8. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2018. poz. 1000 z p.zm. ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,
   9. o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu na Prezesa Zarządu,
   10. o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki,
   11. że nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   12. że nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
   13. że nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   14. że nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
   15. że jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki, - wzór oświadczenia dla pkt. 4 (ppkt a-o) stanowi załącznik nr 2,
   16. w przypadku kandydatów zasiadających z Zarządzie lub Radzie Nadzorczej spółek prawa handlowego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia swojej oferty - potwierdzające uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres, - wzór oświadczenia dla pkt. 4 (ppkt. p) stanowi załącznik nr 3.
  • odpis dokumentów lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie potwierdzające poziom wykształcenia (pkt. 2 ppkt 2), okres zatrudnienia (pkt 2 ppkt 3) i doświadczenie zawodowe (pkt. 2 ppkt 4),
  • aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia).
  • kserokopię aktualnego prawo jazdy kat. B,
  • oświadczenie o umiejętności obsługi komputera,
  • inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.

 

 1. Każde oświadczenie musi być podpisane przez kandydata. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2, 3 i 4 mogą być również poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Komisji kwalifikacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

 

 1. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 1. Kandydat ma możliwość uzyskiwać informacje o Spółce osobiście do dnia upływu terminu składania zgłoszeń, w siedzibie PWiK Spółki z o.o. ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemyśl i zapoznawać się z materiałami, które obejmują:
 • umowę Spółki,
 • aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS,
 • sprawozdanie finansowe Spółki,
 • sprawozdanie Zarządu,
 • oraz zagadnienia techniczne Spółki.

 

 1. Regulamin konkursu udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu  https://bip.przemysl.pl/ogloszenia-o-naborze i PWiK sp. z o. o.  w Przemyślu https://pwik.przemysl.pl/ oraz w siedzibie Spółki.

 

 1. Zgłoszenia konkursowe można składać w siedzibie Spółki na adres: ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemyśl, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PWiK sp. z o.o. w Przemyślu – nie otwierać”. Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 20 maja 2019r. do godz. 13:00. O złożeniu zgłoszenia decyduje data wpływu do siedziby Spółki, ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemyśl.

 

 1. Dokumenty dostarczone lub nadesłane po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Koszty uzyskania dokumentów oraz uczestnictwa w konkursie ponosi kandydat.

 

 1. Komisja zbiera się w siedzibie PWiK sp. z o. o. w Przemyślu, na pierwszym niejawnym posiedzeniu (faza wstępna) w celu zweryfikowania złożonych ofert niezwłocznie po upływie zakreślonego do składania ofert.

 

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

 1. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:
  • znajomość ustroju prawnego i działalności w praktyce spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • przedstawioną wizję rozwoju, ogólnego planu funkcjonowania i zarządzania Spółką biorąc pod uwagę przedmiot jej działalności,
  • znajomość zagadnień związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną,
  • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem mieniem oraz kierowaniem zespołami ludzkimi,
  • doświadczenie zawodowe w szczególności na stanowiskach kierowniczych, nadzorczych w sferze gospodarki wodno-ściekowej, niezbędne do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

 

 1. Komisja może w każdym czasie bez podania przyczyny zakończyć konkurs bez wyłonienia kandydata.

 

 1. Wynik konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

 

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o konkursie na Prezesa Zarządu - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA NA PREZESA ZARZĄDU PWiK Przemyśl

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o konkursie na Prezesa Zarządu - OŚWIADCZENIE
Załącznik Nr 3 do ogłoszenia o konkursie na Prezesa Zarządu - OŚWIADCZENIE

Uchwała Rady Nadzorczej PWiK Przemyśl z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej PWIK sp. z o.o. w Przemyślu - Regulamin konkursu

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Nadzorczej PWIK sp. z o.o. w Przemyślu - OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Nadzorczej PWIK sp. z o.o. w Przemyślu -WERYFIKACJA OFERT POD KĄTEM ZGODNOŚCI Z WYMOGAMI REGULAMINU I OGŁOSZENIA

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Nadzorczej PWIK sp. z o.o. w Przemyślu - LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Nadzorczej PWIK sp. z o.o. w Przemyślu - OCENA KANDYDATÓW W ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Nadzorczej PWIK sp. z o.o. w Przemyślu - ZBIORCZY ZESTAW OCEN KANDYDATÓW NA PREZESA ZARZĄDU

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Nadzorczej PWIK sp. z o.o. w Przemyślu - PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO CELEM WYŁONIENIA KANDYDATA NA PREZESA ZARZĄDU

 

 

 

 

 

Data ostatniej modyfikacj: 2019-04-19 09:24:53