Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

Zgłoś awarię

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Opis przedsięwzięcia

   

 

 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przemyślu wraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym spełniając jednocześnie wymagania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

W ramach projektu zostanie zrealizowanych łącznie 8 kontraktów, w tym: pięć dotyczących wykonania robót budowalnych, dwa związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu i jeden służący usprawnieniu systemu zarządzania majątkiem sieciowym PWiK  sp. z o.o.

Kontrakt 1: Budowa kanalizacji w ul. 3-go Maja i ul. 29-go Listopada w Przemyślu (od skrzyżowania  z ul. Lelewela do 29-go Listopada na wysokości parkingu przy jednostce wojskowej),

Kontrakt 2: Budowa kanalizacji w ul. Jasińskiego, ul. Topolowej, ul. Ziemiańskiego, ul. Krównickiej, ul. Rozdroże, ul. Batorego w Przemyślu,

Kontrakt 3: Budowa kanalizacji w dzielnicy Za Wiarem w Przemyślu (ul. Okrężna, ul. Niecała, ul. Droga Hurecka, ul. Północna),

Kontrakt 4: Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Kruhel Wielki w Przemyślu (ul. Kruhel Wielki, ul. Jastrzębia, ul. Klonowa, ul. Grabowa, ul. Leszczynowa, ul. Dębowa, ul. Jaworowa, ul. Łowiecka),

Kontrakt 5: Budowa kanalizacji w ul. Śmiałego i ul. Bielskiego w Przemyślu (ul. Bielskiego od skrzyżowania z ul. Łętowską do wysokości budynku nr 120 z włączeniem w ul. Śmiałego przy parkingu obok cmentarza),

Kontrakt 6: Zintegrowany System Zarządzania Majątkiem Sieciowym,

Kontrakty 7-8: Inżynier Kontraktu – nadzór inwestorski.

 

Długość planowanej do wybudowania sieci kanalizacyjnej w ramach kontraktów nr 2, 3, 5  wynosi 6,38 km, w tym 2,30 km sieci kanalizacji ogólnospławnej i 4,08 km sieci kanalizacji sanitarnej  w systemie grawitacyjno - ciśnieniowym.

Kontrakt nr 1 obejmuje modernizację odcinka sieci o długości 0,19 km, która będzie polegała na wybudowaniu kolektora po nowej trasie. Przy ul. Ziemiańskiego (kontrakt 2) powstanie także nowa przepompownia ścieków wykorzystująca alternatywne źródło energii (panele fotowoltaiczne).

Kontrakt nr 4 polega na budowie 3,10 km sieci wodociągowej rozdzielczej w strefie niskiego i wysokiego ciśnienia, która umożliwi zaopatrzenie w wodę do celów bytowo – gospodarczych i przeciwpożarowych mieszkańców osiedla Kruhel Wielki w Przemyślu. W ramach kontraktu zostanie wybudowana także hydrofornia kontenerowa (służąca wytworzeniu i utrzymaniu odpowiedniego ciśnienia wody) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Kontrakt nr 6 wdroży do przedsiębiorstwa nowoczesne systemy informatyczne służące do zarządzania infrastrukturą sieciową. Systemy wspomogą również zadania związane z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury. Zainstalowane zostaną także punkty pomiarowe zapewaniające identyfikację i sterowanie systemem wodno-kanalizacyjnym. Zrealizowanie kontraktu przyczyni się do wzrostu jakości świadczonych usług przez PWiK sp. z o.o., a także do skutecznego rozpoznawania i wskazywania sieci w pogarszającym się stanie technicznym, ograniczenia strat wody i zużycia energii elektrycznej.

 

Realizacja całości projektu wpłynie na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji przedostających się do wód i gleby, zniwelowanie niedoborów gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Przemyśl, co w konsekwencji będzie miało przełożenie na zaspokojenie potrzeb i poprawę warunków życia mieszkańców, przedsiębiorców, a także turystów przybywających do regionu.

 

Wartość projektu wg umowy to 9 450 000,00 zł netto, w tym dofinansowanie z UE:

63,75% (6 024 375,00 zł netto), pożyczka z NFOŚiGW: 36,25% (3 425 625,00 zł netto).

 

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2020.

 

 

 

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Kontrakt 1

 

Budowa kanalizacji w ul. 3-go Maja i ul. 29-go Listopada w Przemyślu (od skrzyżowania z ul. Lelewela do 29-go Listopada na wysokości parkingu przy jednostce wojskowej)

 

Kontrakt 2

 

Budowa kanalizacji w ul. Jasińskiego, ul. Topolowej, ul. Ziemiańskiego, ul. Krównickiej, ul. Rozdroże, ul. Batorego w Przemyślu

 

Kontrakt 3

 

Budowa kanalizacji w dzielnicy Za Wiarem w Przemyślu (ul. Okrężna, ul. Niecała, ul. Droga Hurecka, ul. Północna)

 

Kontrakt 4

 

Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Kruhel Wielki w Przemyślu (ul. Kruhel Wielki, ul. Jastrzębia, ul. Klonowa, ul. Grabowa, ul. Leszczynowa, ul. Dębowa, ul. Jaworowa, ul. Łowiecka)

Zakres

 

 

Kontrakt 5

 

Budowa kanalizacji w ul. Śmiałego i ul. Bielskiego w Przemyślu (ul. Bielskiego od skrzyżowania z ul. Łętowską do wysokości budynku nr 120 z włączeniem w ul. Śmiałego przy parkingu obok cmentarza)

 

Data ostatniej modyfikacj: 2018-11-21 10:14:18