Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

Zgłoś awarię

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Kontrakt nr 5

W dniu 23.04.2004 r. Komisja Europejska wyraziła zgodę na rozdział zakresu robót dotychczasowego Kontraktu Nr 2, na dwa oddzielne kontrakty:  Kontrakt Nr 2 i Kontrakt Nr 5. 

    W związku z wdrożeniem zmian w wewnętrznej gospodarce wodno - ściekowej Zakładu Płyt Pilśniowych, brak jest technicznego i ekonomicznego uzasadnienia wydatkowania przewidzianych środków na realizację przedmiotowego rurociągu. 

    Beneficjent Końcowy wystąpił o zmianę Memorandum Finansowego polegającą m.in. na rezygnacji z realizacji Kontraktu nr 5 w jego pierwotnym kształcie. BK pragnie wykorzystać część oszczędności powstałych w wyniku dotychczas podpisanych kontraktów na realizację dwóch nowych kontraktów. Kontakt nr 5 „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków – kontynuacja” w ramach, którego zostaną wykonane: modernizacja rozdzielni głównej - część elektryczna, renowacja sieci technologicznych i kanalizacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków, częściowa wymiana ogrodzenia wokół terenu oczyszczalni.   Kontrakt nr 6 na usługi Inżyniera Kontraktu dla nowego kontaktu na roboty budowlane.

    W dniu 20.12.2006 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o zmianie Memorandum Finansowego zgodnie z wnioskiem PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu. W najbliższym czasie Beneficjent Końcowy rozpocznie prace związane z opracowaniem SIWZ.

   W dniu 22.08.2007 r. PWiK przekazało Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do NFOŚiGW w celu weryfikacji. W dniu 27.09.2007 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zaakceptowana przez NFOŚiGW. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.10.2007 oraz na stronach internetowych PWiK Sp. z o.o. w dziale przetargi.          W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej dla Kontraktu Nr 5 wybrano Konsorcjum dwóch firm: Control Process S.A. i TECO Sp. z o.o.

    W dniu 30.11.2007 został podpisany Kontrakt na roboty dla Projektu Nr 2000/PL/16/P/PE/009 pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Przemyślu   a Konsorcjum Control Process S.A. - Teco Sp. z o.o. na kwotę 630 000,00 €.

    W dniu 31.03.2008 r. zakończono roboty dla Kontraktu Nr 5.

Data ostatniej modyfikacj: 2018-11-21 10:07:10