Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

Zgłoś awarię

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Opis przedsięwzięcia

        Uruchomiona w 1979 r. mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Przemyślu nie była przystosowana do usuwania związków biogennych (azot, fosfor). Wytwarzany w procesie technologicznym osad był przetłaczany na odległość 8 km do otwartych zbiorników pól lagunowych. Fermentujący osad stwarzał dużą uciążliwość zapachową dla otaczającego terenu i okolicznych mieszkańców. Stopień oczyszczania ścieków był niewystarczający, a brak urządzeń gospodarki osadowej powodował, że oczyszczalnia wymagała gruntownej modernizacji i rozbudowy. Urządzenia techniczne oczyszczalni były w znacznym stopniu wyeksploatowane i energochłonne.

    Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia było dostosowanie parametrów odprowadzanych ścieków do obowiązujących norm i przepisów prawnych zarówno krajowych jak i Unii Europejskiej. Rozbudowa procesu technologicznego o blok gospodarki osadowej pozwoliła na uzyskanie osadów pościekowych neutralnych dla środowiska naturalnego, a co za tym idzie nadających się do przyrodniczego wykorzystania. Teren po istniejących zbiornikach lagun osadowych został zrekultywowany do celów przyrodniczych.

    Realizacja inwestycji zapewniła zdolność do całkowitego oczyszczania ścieków dla całej społeczności miasta Przemyśla oraz sąsiadujących z nim gmin. Docelowo liczba ludności zamieszkującej teren zlewni przemyskiej oczyszczalni ścieków wyniesie prawie 90 000 osób. Realizacja przedsięwzięcia kierowana jest także do całej społeczności zamieszkującej w dolinie rzeki San poniżej miasta Przemyśl. Dostosowanie parametrów oczyszczonych ścieków do norm prawnych, a także uporządkowanie gospodarki osadowej, z całą pewnością wpłynęło korzystnie na stan środowiska naturalnego i tym samym na polepszenie walorów przyrodniczych całego regionu.

   Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej z Funduszu Spójności. Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 13 955 200 € i został sfinansowany

z następujących źródeł:

6 977 600   - 50% kosztów 

 środki z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w formie bezzwrotnej dotacji
2 372 384 €  - 17% kosztów 

 

środki z budżetu miasta Przemyśla

4 605 216 €  - 33% kosztów preferencyjna pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Przemyślu

 

Podział Inwestycji na kontrakty
Zakres rzeczowy Inwestycji
Data ostatniej modyfikacj: 2018-11-21 10:05:42