Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

Zgłoś awarię

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Historia przedsięwzięcia

W marcu 1999 r. Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Przemyślu w imieniu Gminy Miejskiej Przemyśl złożył do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o przyznanie dotacji z funduszu ISPA dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu". Jeszcze w tym samym roku przemyska oczyszczalnia ścieków wizytowana była przez przedstawicieli Komisji Europejskiej celem weryfikacji Projektu pod kątem zgodności z wymogami Dyrektyw Unijnych dotyczących ochrony środowiska.

   Memorandum Finansowe (dokument na podstawie którego określa się zasady przekazywania Beneficjentowi Końcowemu środków finansowych pozyskanych przez Rzeczpospolitą Polską oraz prawa i obowiązki stron w celu realizacji projektu) zostało podpisane odpowiednio 7 września 2001 r. przez Komisję Europejską a 13 grudnia 2001 r. przez Rząd Polski. W grudniu 2001 r. rozpoczęto przygotowywanie Dokumentacji Przetargowych dla Kontraktów Nr 4, 3, 1. W dniu 3 stycznia 2002 r. Sektorowy Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów ISPA (SAO) Pan Krzysztof Szamałek powierzył funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) Panu Zygmuntowi Binkowskiemu V-ce Prezesowi ds. Technicznych PWiK Sp. z o.o. 17 grudnia 2002 r. podpisano Porozumienie o realizacji Projektu ISPA 2001 Nr 2000/PL/16/P/PE/009 pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Miejską Przemyśl w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Przemyślu (na podstawie Uchwał odpowiednio Rady Miejskiej i Zarządu PWiK Sp. z o.o., oraz Umowy zawartej pomiędzy wymienionymi powyżej o przekazaniu uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności za realizację Projektu)

   W wyniku procedury przetargowej dla Kontraktu Nr 3 wybrano angielską firmę CH2M HILL United Kingdom. W dniu 17 czerwca 2003 r. został podpisany Kontrakt na usługi Inżyniera Kontraktu dla Projektu ISPA Nr 2000/PL/16/P/PE/009 pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  a CH2M HILL United Kingdom na kwotę 775 010 €.

   14 sierpnia 2003 r. w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej i dzienniku "Rzeczpospolita" zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu dla Kontraktu Nr 1. 14 listopada 2003 r. nastąpiło otwarcie ofert i rozpoczęto procedurę ich oceny. W wyniku procedury przetargowej dla Kontraktu Nr 1 wybrano Konsorcjum dwóch firm: Skanska S.A. Oddział RPRI  Rzeszów i Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o. W dniu 4 marca 2004 r. został podpisany Kontrakt na roboty dla Projektu ISPA Nr 2000/PL/16/P/PE/009 pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością a Konsorcjum Skanska S.A. Oddział RPRI Rzeszów i Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o. na kwotę 11 483 181,80 €.

   W dniu 12 marca 2004 r. w obecności Przedstawicieli Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, władz wojewódzkich i miejskich oraz Inżyniera Kontraktu nastąpiło uroczyste podpisanie Aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod "Rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków w Przemyślu".

    W dniu 19.04.2004 r. PWiK Sp. z o.o. przedstawiło informację o rozdzieleniu zadań dotychczasowego Kontraktu Nr 2 na dwa oddzielne kontrakty: Kontrakt Nr 2 i Kontrakt Nr 5 do Sektorowego Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów ISPA (SAO). 23.04.2004 r. na Komitecie Monitorującym Komisja Europejska została poinformowana o podziale i nie zgłosiła uwag. 5.07.2004 r SAO zatwierdził przedmiotowy podział Kontraktu Nr 2. Budowa rurociągu tłocznego z Zakładów Płyt Pilśniowych byłaby nie uzasadniona ekonomicznie z powodu zbyt małego ładunku ścieków oraz stanowiska ZPP o budowie rurociągu we własnym zakresie.

    W dniu 8 lipca 2004 roku Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma wizytował plac budowy oczyszczalni ścieków w Przemyślu.

    W dniu 05.07.2005 w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 137 pod pozycją 32402, ukazało się ogłoszenie o przetargu dla Kontraktu Nr 2. 18 sierpnia 2005 r.  nastąpiło otwarcie ofert i rozpoczęto procedurę ich oceny. Informacja o wyborze oferty została przekazana do Biuletynu UZP oraz do NFOŚiGW w dniu 25.08.2005. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej dla Kontraktu Nr 2 wybrano Konsorcjum dwóch firm: Inżynieria Rzeszów Sp.z o.o i Arkadis Ekokonrem Sp. z o.o. W dniu 30.09.2005 został podpisany Kontrakt na roboty dla Projektu Nr 2000/PL/16/P/PE/009 pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Przemyślu a Konsorcjum Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o. - Arkadis Ekokonrem Sp. z o.o. na kwotę 492 000,00 €.

    W dniu 02.11.2005 w Gazecie Wyborczej, ukazało się ogłoszenie o przetargu dla Kontraktu Nr 4. 19 grudnia 2005 r.  nastąpiło otwarcie ofert i rozpoczęto procedurę ich oceny.  W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej dla Kontraktu Nr 4 wybrano Konsorcjum trzech firm: Proeko Sp. z o.o. Warszawa, Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "Biprowod-Warszawa" Sp. z o.o., Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Warszawa. W dniu 3.02.2006 został podpisany Kontrakt na usługi dla Projektu Nr 2000/PL/16/P/PE/009 pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  w Przemyślu a Konsorcjum: Proeko Sp. z o.o. Warszawa - Lider Konsorcjum, Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "Biprowod-Warszawa" Sp. z o.o. - Członek Konsorcjum, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Warszawa - Członek Konsorcjum na kwotę 74 440,44 €.

     W dniu 07.09.2006 r. odbyło się uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków po zakończeniu robót dla Kontraktu Nr 1. 

    W dniu 20.12.2006 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o zmianie Memorandum Finansowego w wyniku której dotychczasowy Kontrakt Nr 5 (Budowa nowego rurociągu z Zakładu Płyt Pilśniowych) zastąpiono nowym Kontraktem Nr 5 „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu – kontynuacja” w ramach którego, zostaną wykonane: modernizacja rozdzielni głównej - część elektryczna, renowacja sieci technologicznych i kanalizacyjnych na terenie Oczyszczalni Ścieków, częściowa wymiana ogrodzenia wokół terenu oczyszczalni. Wprowadzono dodatkowo Kontrakt Nr 6 na usługi Inżyniera Kontraktu dla Kontraktu Nr 5. Nowy termin zakończenia Projektu to 30 czerwiec 2009 r. Wartość Projektu po zmianach wynosi 13 955 200 €, z czego 50% tj. 6 977 600 € to bezzwrotna dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.  

     W wyniku procedury przetargowej dla Kontraktu Nr 6 wybrano włoską firmę ACQUE INGEGNERIA s.r.l. W dniu 29 listopada 2007 r. został podpisany Kontrakt na usługi Inżyniera Kontraktu Nr 2 dla Kontraktu Nr 5 pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  a ACQUE INGEGNERIA s.r.l. na kwotę 32 100 €.

    W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej dla Kontraktu Nr 5 wybrano Konsorcjum dwóch firm: Control Process S.A. i TECO Sp. z o.o. W dniu 30.11.2007 został podpisany Kontrakt na roboty dla Projektu Nr 2000/PL/16/P/PE/009 pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Przemyślu a Konsorcjum Control Process S.A. - Teco Sp. z o.o. na kwotę 630 000,00 €.

 W dniu 20.11.2008 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o drugiej zmianie Memorandum Finansowego. W celu wykorzystania powstałych w trakcie realizacji Projektu oszczędności, wprowadzono dwa nowe kontrakty. Kontrakt Nr 7 "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - optymalizacja procesów technologicznych" w ramach którego zostaną zrealizowane: - stacja mechanicznego odwadniania osadu - jednostka rezerwowa, - stacja uzdatniania wody technologicznej, - optymalizacja technologii osadników wstępnych, - instalacja do samoczynnego spłukiwania osadu w zbiorniku retencyjnym wód opadowych. Kontrakt Nr 8 na usługi Inżyniera Kontraktu dla Kontraktu Nr 7. Nowy termin zakończenia Projektu to 31 grudzień 2010 r. Wartość Projektu nie uległa zmianie i wynosi 13 955 200 €, z czego 50% tj. 6 977 600 €  to bezzwrotna dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.

 W dniu 23.02.2009 został podpisany ostatni kontrakt na roboty w ramach Projektu Nr 2000/PL/16/P/PE/009. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano Wykonawcę robót którym będzie Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o. Wartość podpisanego Kontraktu to 802 457,85 €.

 W dniu 26.03.2009 został podpisany ostatni kontrakt na usługi w ramach Projektu Nr 2000/PL/16/P/PE/009. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano Wykonawcę robót którym będzie Konsorcjum: ECM Group Polska Sp. z o.o. oraz Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego-Wodociągi i Kanalizacja-Zarządzanie Konsulting Sp. z o.o. Wartość podpisanego Kontraktu to 36 000,00 €.

W dniu 31.12.2010 zakończono realizację Projektu Nr 2000/PL/16/P/PE/009 "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Przemyślu"

Data ostatniej modyfikacj: 2018-11-21 10:05:31